Projektovanje sistema za navodnjavanje

Život svakog sistema za navodnjavanje koji treba da funkcioniše narednih 15-20 godina počinje od DOBROG PROJEKTA. 

Da bi jedan sistem dobro funkcionisao potrebno je uzeti u obzir sve lokalne faktore: klimu, zemljište, potrebe biljaka za vodom, topografiju terena, potrebu za odvodnjavanjem… 

Ne postoje dva identična sistema za navodnjavanje. Svaki sistem je jedinstven i svakoj parceli se pristupa sa kompletnim sagledavanjem situacije.

Dobar sistem podrazumeva uklopljenost opreme u:

Zemljišne uslove

Mehanička i hemijska analiza zemljišta je obavezna kako bismo bili u mogućnosti da precizno odredimo količinu vode, interval zalivanja kao i kombinaciju prihrane. 

Klimatske uslove

Klimatski uslovi su veoma bitan faktor pri projektovanju. Količina i raspodela godišnjih padavina bitno utiču na dimenzije sistema. Ukoliko je parcela u humidnijim predelima u projekat će biti uklučeno i odvodnjavanje.

Uslove reljefa

Konfiguracija (mikrodepresije, nagib) i orijentacija parcele bitno utiču na zadržavanje vode i direktno utiču na izbor opreme.

Uslove odvodnjavanja

Sve češći vremenski periodi sa mnogo padavina u kratkom vremenskom intervalu uslovljavaju izradu sistema za odvodnjavanje kako ne bi došlo do poremećaja stabilne poljoprivredne proizvodnje.

Tehnološke zahteve

Koliko traje samo navodnjavanje, potreban količina vode na dnevnom novou kao i sama organizacija rada svih parcela su faktori koji utiču na sam projekat. Svaki projekat je skrojen samo za Vas, ne postoje dva ista projekta.

Za projektovanje sistema za navodnjavanje potrebna je inženjerska licenca br  376 xxxx xx. To je bitan faktor pogotovo kod IPARD podsticaja, koji ne daju subvencije bez potrebnog projekta i potpisa projektanta – pečata.

Projektovanje sistema za navodnjavanje mogu da rade samo licencirani inženjeri melioracija. Pored znanja koje je potrebno za osmišljavanje jednog kvalitetnog sistema, potrebno je i iskustvo sa ovog podneblja. Nije isto ukoliko projekat radi neko iz inostranstva i domaći inženjer koji poznaje domaće uslove.

IPARD potsticaji su…

Naši projekti

Projektno-tehnička dokumentacija

Firma Aquaduct ima iskustva i u dobijanju svih potrebnih dozvola za izgradnju sistema za navodnjavnaje. Dugogodišnje iskustvo i poznavanje zakonskih procedura kao i kontakti sa kolegama projektantima koji se dopunjuju za delove dokumentacije  omogućava da bez problema i uz malo angažovanje samog investitora dobijemo: mišljenja, uslove i dozvole za izgradnju objekata, kao dozvole za korišćenje vodnih resursa.